Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 50.

Bractwo używa własnych znaków i pieczęci, a także strojów, których wzory zatwierdza Walne Zebranie Bractwa w oddzielnym Regulaminie, będącym kolejnym załącznikiem do Statutu.

§ 51.

Sprawy przebiegu Walnego Zebrania, strzelania królewskiego, strzelania o Klejnot Rycerza, noszenia insygniów Bractwa, umundurowania i strojów w Bractwie, Kapituły Pieczęci Towarzystwa Strzeleckiego - Bractwo Kurkowe w Chełmnie są zawarte w regulaminach:

  - Regulamin Walnego Zebrania,
- Regulamin strzelania o tytuł Króla Kurkowego,
- Regulamin strzelania o Klejnot Rycerza Bractwa Kurkowego,
- Regulamin insygniów władzy,
- Regulamin umundurowania i strojów w Bractwie,
- Regulamin Kapituły Pieczęci Towarzystwa Strzeleckiego - Bractwo Kurkowe w Chełmnie.
§ 52.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE