Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 

Rozdział V

Majątek Bractwa

§ 43.

Majątek Bractwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 44.

Na fundusze Bractwa składa się:

  - wpływ ze składek Członków,
- wpływ z działalności statutowej i gospodarczej - z przeznaczeniem na cele statutowe,
- dotacje,
- zapisy i darowizny.

Bractwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 45.

Z majątku Bractwa nie udziela się pomocy na zewnątrz. Taka pomoc może być świadczona tylko indywidualnie przez Braci.

§ 46.

Dla składania oświadczeń woli w imieniu Bractwa upoważnieni są:

  - Prezes Zarządu lub Wiceprezes wraz z Skarbnikiem - działający łącznie.

Pozostałe pisma podpisują Prezes Zarządu (lub Wiceprezes) i Sekretarz

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE