Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

Insygnia i klejnoty bractwa chełmińskiego

     Insygnia ( oznaki władzy lub piastowanego urzędu, stanowiska)  i klejnoty bractwa kurkowego należą do najcenniejszych historycznie i wartościowo artefaktów każdego bractwa. To na ich podstawie ocenić można podejście członków bractwa do swojej historii, historii miasta, regionu, zaangażowanie członków bractwa w istnienie i funkcjonowanie "małych Ojczyzn". Są one namacalnym dowodem związków członków bractwa z tradycjami rodzinnego miasta i jego mieszkańców, krzewienia uczuć patriotycznych, obywatelskiego wychowania w duchu umiłowania tradycji i współczesności jednocześnie.

Do insygnii brackich zaliczamy :
- sztandar bractwa;
- proporzec bractwa;
- łańcuch króla kurkowego ( zielonoświątkowego);
- łancuch króla żniwnego;
- laski ( buławy )  I i II maszałka ( I i II rycerza );
- łańcuch Prezesa ( Starszego ) Bractwa;
- pozostałe łancuchy osób funkcyjnych - jeżeli przewiduje to Statut Bractwa lub wydane na jego podstawie    
  regulaminy wewnętrzne bractwa.

     Klejnoty danego bractwa są to bardzo cenne dla danego bractwa przedmioty. Możemy do nich zaliczyć m.in. drogocenne łańcuchy królewskie ( wysadzane drogimi kamieniami, bursztynem), pierścienie, diademy, brosze, medale, odznaki oraz inne , cenne pod względem wartościowym, historycznym, mentalnym przedmioty świadczące o ważnych dla Bractwa i jego historii wydarzeniach. Na początku ery nowożytnej na strzelania królewskie były zapraszane ważne osoby ze świata polityki, dyplomacji, władzy. Często bractwa strzeleckie nosiły nazwy patronów - aktualnych lub byłych władców ( królów, cesarzy, książąt) Wtedy na strzelanie był zapraszany przedstawiciel rodu panującego, który pierwszy strzał oddawał za pomyślność panującego. W zwyczaju było, że z takiej okazji dla bractwa przekazywany był pamiatkowy upominek ( czara, puchar, patera, medal, brogocenna przywieszka do łańcucha królewskiego ) który stawał się  od tej pory klejnotem danego bractwa. Można by tutaj podać wiele przykładów tego typu sytuacji i istniejących ( zachowanych w wykazach brackich ) tego typu klejnotów. Obok wydanych dla bractwa wilkierzy świadczą one dobitnie o pozycji danego bractwa w mieście, regionie czy też danym państwie.


     Insygnia i klejnoty Bractwa powinny być ewidencjonowane, przechowywane w wyznaczonych miejscach z należytą dbałością o ich zabezpieczenie przed uszkodzenie czy też kradzieżą. Na insygniach mogą być grawerowane imiona i nazwiska osób którym były ona przynależne. Można też dołączać tabliczki, przywieszki z powyższymi danymi.

     Statuty brackie przewidują w przypadku rozwiązania bractwa przekazanie insygni i klejnotów brackich do muzeum miejskiego lub okręgowego, gdzie będą przechowywane i eksponowane dla potomnych.

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE