Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 WŁADZE  i  ORGANY KOLEGIALNE

CHEŁMIŃSKIEGO TOWARZYSTWA 
 STRZELECKIEGO "BRACTWO KURKOWE"

 w Chełmnie
 


Zgodnie z paragrafem 20 Statutu Bractwa ( patrz zakładka  O Nas) : cyt. ...

"Władzą Bractwa jest Walne Zebranie Bractwa.
Organy Bractwa to :
- Walne Zebranie;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna;
- Sąd Honorowy."


Wybrane na Walnym Zebraniu członków ChTS Bractwo Kurkowe  w dniu 28.11.2014 roku

        W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa ChTS Bractwo Kurkowe przez brata Janusza Andrysiaka na dzień 28 listopada 2014 roku zostało zwołane Walne Zebranie członków bractwa.
     Dokonano zmian w składzie Zarządu bractwa, skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego do końca kadencji władz Bractwa nie uległ zmianie.
    W tym miejscu pragniemy jako Chełmońskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe serdecznie podziękować bratu Januszowi Andrysiakowi za ogrom pracy oraz poświęcenie czasu wolnego i rodzinnego dla spraw związanych z pełnieniem funkcji Prezesa bractwa. Załączając wyrazy mamy nadzieję na dalszą pomoc i współpracę dla dobra i rozwoju Naszego bractwa.

ZARZĄD:

PREZES               - brat Zbigniew NOGALSKI

V-CE PREZES
       - brat  Mariusz THOMAS

SKARBNIK           - siostra Teresa JAMBOR

SEKRETARZ         - brat Tomasz KLUCZYK

STRZELMISTRZ   - brat Henryk KONOPACKI

CZŁONEK            - brat Andrzej PANEK

CZŁONEK            - brat Krzysztof MIELCARSKI

CZŁONEK            - brat Ireneusz JAMBOR


CZŁONEK            - brat  Zdzisław ŚMIEJEWSKI Wybrane na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ChTS Bractwo Kurkowe w dniu 23.11.2012 roku

ZARZĄD:

PREZES               - brat Janusz ANDRYSIAK

V-CE PREZES       - brat Zbigniew NOGALSKI

SKARBNIK           - siostra Teresa JAMBOR

SEKRETARZ         - brat Tomasz KLUCZYK

STRZELMISTRZ   - brat Krzysztof MIELCARSKI

CZŁONEK            - brat Andrzej PANEK

CZŁONEK            - brat Henryk KONOPACKI

CZŁONEK            - brat Ireneusz JAMBOR


CZŁONEK           - brat  Zdzisław ŚMIEJEWSKI  - Król kurkowy AD 2013/14


KOMISJA  REWIZYJNA :

PRZEWODNICZĄCY  KR                 - brat  Sylwester  KRAWCZYK

Z - CA PRZEWODNICZĄCEGO  KR   - brat Marian ZAWADZKI

SEKRETARZ  KR                             - brat Waldemar KONOPACKI


SĄD  HONOROWY:

PRZEWODNICZĄCY  SH                   - brat Mariusz FELSMANN

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO SH      - brat Mariusz THOMAS

SEKRETARZ  SH                                 - brat Jerzy  HANISZ


Zgodnie z załącznikiem  Nr 8 do par. 51 Statutu Bractwa na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w dniu  23 listopada 2012 roku powołano do życia nowe ciało statutowe pod nazwą :

KAPITUŁA  ZŁOTEGO  KURA

Jest ona organem doradczym i opiniującym Zarzadu Bractwa w kwestii odznaczeń, insygni, klejnotów brackich. 

 W trakcie Zebrania zatwierdzony został Regulamin  Kapituły, który przedstawiam  poniżej.

                            Regulamin Kapituły Złotego Kura
          Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe

Skład Kaptuły:
1. Kanclerz Kapituły - brat Ireneusz JAMBOR
2. Prezes Bractwa - brat Janusz ANDRYSIAK
3. Aktualny Król Kurkowy - brat Henryk KONOPACKI
4. Sekretarz Kapituły - brat Mariusz THOMAS
5. Strażnik Pieczęci - brat Tomasz KLUCZYK

Na czele Kapituły stoi Kanclerz Kapituły, wybrany przez Zarząd (Radę Starszych) spośród aktualnych członków Zarządu (Rady). Kanclerz Kapituły nie może pełnić innych funkcji w Bractwie. Kadencja trwa 3 lata.

Do zadań Kapituły należy:
1. Czuwanie nad pielęgnowaniem tradycji Bractwa.
2. Stawianie wniosków o wyróżnienie i odznaczenie Braci.
3. Sprawowanie nadzoru nad insygniami i emblematami Bractwa.
4. Wnioskowanie o wyróżnienie "Złotym Kurem Chełmińskiego towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe" oraz   
    nadzorowanie wydawania Certyfikatów.
5. Prowadzenie Księgi wielce Zasłużonych dla Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe. W Księdze    
    tej  umieszczone są numery Certyfikatów.

Regulamin nadawania "Złotego Kura"
1. Złoty Kur" jest najwyższym wyróżnieniem Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, nadawanym
    przez Zarząd (Radę Starszych)  na wniosek Kapituły.
2. "Złoty Kur" może być przyznawany zarówno osobom indywidualnym jak i organizacjom, które w szczególny i 
    niepowtarzalny sposób przyczyniły się do rozwoju i rozsławieniadobrego imienia Chełmińskiego Towarzystwa
    Strzeleckiego Bractwo Kurkowe.
3. "Złoty Kur" dzieli się na dwie klasy. Nadanie potwierdzone jest Certyfikatem z numerem, pieczęcią i podpisami:
    -  Prezesa Bractwa;
    -  Kanclerza Kapituły;
    -  Króla Kurkowego;
    -  Sekretarza Kapituły;
    -  Strażnika Pieczęci.
4. Nadanie "Złotego Kura" musi być podane  do wiadomości Zgromadzenia Bractwa.
5. Prezes Bractwa i Kanclerz Kapituły z tytułu pełnionego urzędu stają się Kawalerami Złotego Kura I - szej Klasy.
6. Zaleca się noszenie miniatury "Złotego Kura".


Wzór Certyfikatu
 - papier czerpany koloru jasnobeżowego;
 - wymiary Certyfiaktu : 38 X 32 cm
 - certyfikat opieczętowany jest pieczęcią lakową Chełmińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe.


Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE