Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Bractwa

§ 47.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 48.

Wniosek o zmianę Statutu może składać Zarząd lub w wyniku zgłoszenia co najmniej 1/3 liczby członków Bractwa.

§ 49.

Rozwiązanie Bractwa wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Bractwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Bractwa i powoła komisję likwidacyjną składającą się z członków Zarządu

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE