Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 

Rozdział IV

Władze i Organy Bractwa

§ 20.

Władzą Bractwa jest Walne Zebranie Bractwa.
Organy Bractwa to:

  - Walne Zebranie,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Honorowy.
§ 21.

Kadencja organów wybieralnych na Walnym Zebraniu trwa cztery lata.

§ 22.

Walne Zebranie Bractwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23.

Do głównych zadań Walnego Zebrania Bractwa, należy:

  - uchwalenie programu działalności Bractwa,
- rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego oraz udzielenie Zarządowi absolutorium,
- uchwalenie budżetu oraz wysokości wpisowego i składek,
- podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy,
- odrębny wybór Prezesa oraz członków Zarządu w głosowaniu tajnym, a Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego w głosowaniu jawnym, przy czym wybór Prezesa następuje po uzyskaniu więcej niż połowy ważnych głosów,
- uchwalenie zmian Statutu,
- uchwalenie Regulaminów,
- uchwalenie wytycznych w sprawie działalności finansowej,
- podejmowanie innych uchwał zastrzeżonych Walnemu Zebraniu Bractwa.

Zasady działalności Walnego Zebrania Bractwa określa Regulamin określony przez Zarząd.

§ 24.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności najmniej połowy ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania.

§ 25.

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej 2 razy w roku (wskazane jest raz na kwartał) nie później niż do 30 kwietnia i 30 października.
O terminie i miejscu Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia Braci co najmniej 14 dni przed terminem.

§ 26.

Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego obrad z Sekretarzem. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania.

§ 27.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Bractwa jest zwoływane na podstawie:

  - uchwały Zarządu,
- żądania Komisji Rewizyjnej,
- pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogółu Członków.

Walne Zebranie to zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, żądania lub podjęcia uchwały.

§ 28.

Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków tj:

  - Prezesa,
- Wiceprezesa,
- Sekretarza,
- Skarbnika,
- od jednego do pięciu członków (radnych Zarządu).

Zakresy obowiązków członków zarządu stanowi załącznik regulamin pracy Zarządu.

§ 29.

Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyborów.

§ 30.

W przypadku ustąpienia w toku kadencji Prezesa Zarządu, wybór nowego odbywa się na najbliższym Zebraniu.

§ 31.

Do obowiązków Zarządu należy:

  - wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
- reprezentowanie Bractwa na zewnątrz,
- sporządzanie sprawozdań finansowych i preliminarza budżetowego,
- uchwalanie wniosków na Walnym Zebraniu,
- zwoływanie Walnych Zebrań,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Bractwa, zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania,
- przyjmowanie kandydatów na członków Bractwa,
- przedstawienie Walnemu Zebraniu wniosków odnośnie Członków Honorowych,
- zawieszanie i umarzanie składek (w uzasadnionych przypadkach),
- podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Bractwa.

Szczegółowe zasady działalności Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Bractwa.

§ 32.

Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz w miesiącu (z możliwością organizowania posiedzeń otwartych). Przewodniczy im Prezes, a pod jego nieobecność Wiceprezes. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes i Sekretarz.

§ 33.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy jej liczby członków, z wyjątkiem uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków Bractwa, gdzie obowiązuje kwalifikowana większość głosów. W posiedzeniu winno uczestniczyć nie mniej niż 2/3 jej członków, a za uchwałą o przyjęciu wypowiedzieć się przynajmniej połowa głosujących plus jedna osoba.

§ 34.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Bractwa.

§ 35.

Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie w liczbie trzech osób, oni zaś wybierają spośród siebie:

  - Przewodniczącego,
- Zastępcę Przewodniczącego,
- Sekretarza.
§ 36.

Przepis § 29 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

§ 37.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  - kontrola co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Bractwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
- kontrola opłacania składek członkowskich,
- składanie sprawozdania Zebraniu wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Bractwa.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności jej pełnego składu.

§ 38.

Sąd Honorowy składa się z trzech Członków, wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Sądu Honorowego wybierają spośród siebie:

  - Przewodniczącego,
- Zastępcę Przewodniczącego,
- Członka.
§ 39.

Przepis § 29 stosuje się odpowiednio do Sądu Honorowego.

§ 40.

Do zakresów działania Sądu Honorowego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów między Członkami a Władzami Bractwa, dotyczących nie przestrzegania Statutu, Regulaminu i Uchwał organów Bractwa oraz ukształtowanych przez wieki zasad współżycia w tym Bractwie.

§ 41.

Sąd Honorowy orzeka następujące kary:

  - upomnienie,
- nagana,
- zawieszenie w prawach członka Bractwa na okres od 6 - ciu miesięcy do jednego roku,
- wykluczenie z Bractwa.
§ 42.

Od orzeczenia od wyroków Sądu Honorowego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Bractwa w ciągu jednego miesiąca.

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE