Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§ 9.

Bractwo składa się z:

  - Członków zwyczajnych,
- Członków honorowych,
- Członków wspierających,
- Kadetów.
§ 10.

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel narodowości polskiej, który ukończył 21 lat, nie był karany sądownie i odznacza się nieskazitelną opinią oraz posiada szacunek i zaufanie współobywateli.

§ 11.

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, załączonego życiorysu i opinii polecającej dwóch członków, w tym jednego członka Zarządu, po zapoznaniu się wstępującego z niniejszym statutem, zwykłą większością głosów. Odmowa przyjęcia w poczet członków Bractwa nie wymaga uzasadnienia.

§ 12.

Przed przyjęciem do Bractwa obowiązuje staż kandydacki w wymiarze 1 roku (nie dotyczy Członków - założycieli Stowarzyszenia) oraz wniesienie wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie. Kandydatów obowiązuje regularne opłacanie składek. Zarząd przyjmując kandydata powierza go opiece jednemu z Członków Bractwa. W dniu ślubowania, o którym decyduje Zarząd, obowiązuje kandydata strój uroczysty - kontusz. W sytuacjach szczególnych Zarząd może zaproponować na Walnym Zebraniu Bractwa skrócenie okresu kandydackiego.

§ 13.

Członkowie mają obowiązek złożenia ślubowania oraz jego bezwzględne przestrzeganie, a w szczególności poprzez:

  - uczestnictwo w realizacji celów Bractwa,
- przestrzeganie Statutu, Regulaminu i Uchwał organów Bractwa,
- wzajemną pomoc i solidarność,
- regularne opłacanie składek.
§ 14.

Członkowie mają prawo do:

 

- korzystania z wszelkich urządzeń stanowiących majątek Bractwa,
- udziału w Walnym Zebraniu,
- czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Bractwa, przy czym Członkom honorowym przysługuje tylko bierne prawo,
- udziału we wszystkich organizowanych przez Bractwo imprezach strzeleckich i innych zawodach użyteczno - obronnych i sportowych,
- uzyskiwania nagród ustanowionych przez Zarząd Bractwa,
- zajmowania wszelkich honorowych urzędów w Bractwie,
- pogrzebu z udziałem Bractwa.

§ 15.

Członkowie honorowi mają prawo do udziału:

 

- w Walnym Zebraniu Bractwa z głosem doradczym,
- w strzelaniach - z wyjątkiem strzelania królewskiego.

Członkiem honorowym Bractwa może zostać osoba fizyczna lub prawna, bez względu na przynależność państwową, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Bractwa.
Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez uchwałę Walnego Zebrania Bractwa na wniosek Zarządu.

§ 16.

Kadetem w Bractwie może zostać osoba w wieku do 21 lat, nie była karana sądownie i odznacza się nieskazitelną opinią oraz posiada szacunek i zaufanie współobywateli.

§ 17.

Kadetów przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą rodziców lub opiekunów oraz opinii polecającej jednego członka zwyczajnego Bractwa.

§ 18.

W stosunku do Kadeta (tki) po przekroczeniu 21 lat obowiązują takie same procedury wstąpienia do Bractwa jak pozostałych kandydatów z wyjątkiem zasady określonej w § 12 w stosunku do okresu kandydackiego, jeżeli osoba rozpatrywana była Kadetem co najmniej 1 rok.

§ 19.

Utrata członkostwa Bractwa następuje wskutek:

 

- śmierci członka,
- dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Bractwa,
- prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego o wykluczeniu z Bractwa,
- wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu z powodu poważnego naruszenia Statutu lub uchwał Bractwa, a także w wyniku rozmyślnego działania na szkodę Bractwa,
- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
- nieuzasadnionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 - ciu miesięcy,
- dopuszczenia się czynu niehonorowego.

Członek występujący lub wykluczony z Bractwa traci wszelkie prawa do majątku Bractwa i nie może żądać zwrotu opłat dokonanych na rzecz Bractwa.

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE