Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie...
   
  News & Updates

Archiwum
 
   

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie - Bractwo Kurkowe i zwane jest w dalszych postanowieniach Bractwem.

§ 2.

Siedzibą Bractwa jest Chełmno, a terenem działalności Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Bractwo jest dobrowolnym stowarzyszeniem obywateli miasta Chełmna i województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wyjątkowo może być przyjęta do Bractwa osoba zamieszkała poza województwem.

§ 4.

Bractwo jest stowarzyszeniem apolitycznym, zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną. Może posiadać i nabywać majątek ruchomy bez ograniczeń.

§ 5.

Bractwo jest stowarzyszeniem elitarnym, mogącym używać sztandaru, odznak, pieczęci oraz innych emblematów bractw zgodnie z tradycją narodową i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.

Chełmińskie Bractwo Kurkowe opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, do prowadzenia spraw można zatrudnić również pracowników.

§ 7.

Bractwo może być zrzeszone organizacyjnie w Zjednoczeniu i z innymi bractwami RP, a także współpracować z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, prowadzić i organizować mistrzostwa bractw RP oraz mistrzostwa brackie rangi europejskiej.

Copyright (c)2012 Chelminskie Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE